พี่พู่ - EDUGEN
หัชชากร วงศ์สายัณห์
ประวัติการศึกษา
   มัธยมปลาย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
   ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
   ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกรดเฉลี่ย 4.00)
แนะนำคอร์สเรียนจากพี่พู่