พี่เบ๊นซ์ - EDUGEN
นคเรศ คงมาลัย
ประวัติการศึกษา
   กำลังศึกษาปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
แนะนำคอร์สเรียนจากพี่เบ๊นซ์