พี่หนึ่ง - EDUGEN
ธีรศักดิ์ จิระตราชู
ประวัติการศึกษา
   มัธยมปลาย โรงเรียนบางสะพานวิทยา
   ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
แนะนำคอร์สเรียนจากพี่หนึ่ง