พี่บอส - EDUGEN
กัณวัฒน์ สุขาภิวัฒน์
ประวัติการศึกษา
   ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ปริญญาโท ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ปริญญาตรี ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
แนะนำคอร์สเรียนจากพี่บอส